เทคโนโลยีกับเด็กยุคใหม่

 

เด็กๆ กับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือการเขียนคำสั่งหรือกลุ่มของคำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเราเรียกผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวว่า "โปรแกรมเมอร์"

เด็กๆ สามารถเริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่วัยประถม เพราะสามารถใช้รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ แทนคำสั่งโปรแกรมต่างๆ ดังตัวอย่างจากวีดีโอด้านล่าง

 

การสอนให้เด็กเล็ก ๆ เขียนโปรแกรมนั้นจุดประสงค์ไม่ได้มุ่งหวังให้เด็กทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่ต้องการให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะบางอย่างของโปรแกรมเมอร์ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นหลักตรรก (logic) หรือทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อหาคำตอบโดยอาศัยเหตุผลและการจัดเรียงขั้นตอนการทำงาน หรือทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อแยกแยะวิธีการและข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

 

บรรยากาศห้องเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

 

 

ผลงานการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมงานสร้างสรรค์บนโลก Minecraft