เพิ่มพลังสมองด้วย MindMap

Mind Map หรือผังความคิด เป็น Graphic Organizers รูปแบบหนึ่งที่ทำงานตามธรรมชาติความคิดของผู้เรียนแต่ละคน เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่จะเปิดสมองให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  เพราะเป็นการใช้ความสามารถของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้มีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกัน

Mind Map ดีต่อเด็กๆ อย่างไร

 • ฝึกเป็นนักคิดที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง
 • เรียนรู้อย่างมีความหมาย เพราะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล
 • คิดอย่างยืดหยุ่นได้
 • สื่อสารผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและดีขึ้น
 • ตีความและตีกรอบองค์ความรู้ได้
 • แสวงหาความหมาย  ไล่ล่าหาโครงสร้างของโลกรอบตัว
 • ขยายความ  มองออกไปนอกห้องเรียน  นอกสถาบันการศึกษา
 • จัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบแต่ยืดหยุ่น
 • ตัดสินใจอย่างผู้ที่มองรอบด้าน
 • เห็นความคิดของตนเอง และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
 • เป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

 

ตัวอย่างการเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ที่ CFK เด็กๆ จะได้รับการฝึกฝนด้านการพัฒนาทักษะการคิดไปพร้อมๆ กับการเรียนคำศัพท์ใหม่ นักเรียนจะต่อยอดคำศัพท์จากเสื้อผ้าแต่ละประเภท ออกไปสู่ขอบเขตที่กว้างกว่าเช่น วัตถุประสงค์การใช้ ส่วนประกอบของร่างกายที่สวมใส่ หรือบุคคลที่สวมใส่ เป็นต้น

 

ตัวอย่างการเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

เมื่อเรียนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน นักเรียนต้องคิดต่อออกไปอีกว่า สถานที่ต่างๆ ภายในบ้านที่อาจมีเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทอยู่มีอะไรบ้าง รวมไปถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภทอีกด้วย

 

ตัวอย่างการเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร

เมื่อเด็กๆ คุนเคยกับการทำ Mindmap ในการเรียนรู้คำศัพท์ ระดับเบื้องต้นแล้ว CFK จะพัฒนาทักษะการคิดของเด็กๆ ออกไปในระดับที่สูงขึ้น และบูรณาการเข้ากับทักษะอื่นๆ เช่นการสะกดคำ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

 

 

 

ตัวอย่างการเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง

เมื่อเรียนเรื่องสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง เด็กๆ ที่ CFK ก็จะได้ฝึกคิดต่อยอดออกไปถึง สถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ สถานที่เก่าแก่ และเด็กๆ ยังต้องแยกหลักการสะกดคำ ของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อง่ายต่อการจำและการออกเสียงอีกด้วย

 

 

Image credit: http://www.engames.eu