ฝึกและรายงานผลแบบ on-line

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามขีดความสามารถของเด็กๆ แต่ละคน ในบริบทที่แตกต่างกันแล้ว CFK เชื่อว่าภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จัดเป็น "ทักษะ" ที่ยิ่งฝึกมาก ยิ่งรู้มากขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เราจึงได้นำหลักสูตรมาตรฐานสากล ซึ่งมีเนื้อหาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั่วโลก มาให้เด็กๆ ได้ฝึก online จากระบบคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียน และมีการเก็บบันทึกความก้าวหน้า และจำนวนทักษะที่เด็กๆ แต่ละคนได้ฝึกในระบบฐานข้อมูล online ที่ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถติดตามผลการเรียน และความก้าวหน้าในทักษะต่างๆ ที่เด็กแต่ละคนได้ฝึก ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างเนื้อหาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการรายงานความก้าวหน้าภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างแบบฝึกคณิตศาสตร์ online

 

 

ตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าคณิตศาสตร์

 

 

Image Credit: https://www.ixl.com/