เรียนอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล

การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้น เด็กๆ ต้องอ่านออก เขียนได้ และรู้ความหมายของคำนั้นๆ ไปพร้อมๆ กัน จากนั้นให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ จากระดับคำ ไปสู่ระดับประโยค

ตัวอย่างด้านล่าง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทเรียนที่สอนการอ่านและสะกดคำว่า "big" โดยเด็กๆ จะฝึกการแยกเสียงพยัญชนต้น สระ และตัวสะกด และฝึกสะกดคำเพื่อทบทวน ก่อนเรียนการใช้คำว่า "big" ในประโยค

การเรียนแบบมีภาพประกอบ นอกจากจะทำให้เด็กๆ ไม่เบื่อแล้ว ยังช่วยเสริมความจำในคำศัพท์ที่เรียน และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วย

การฝึกสะกด อ่านและเขียน คำว่า "big"

การเรียนคำและประโยคที่เกี่ยวกับ "ant"

หลังจากเด็กๆ ได้ฝึกสะกดคำ อ่านออกเสียง และเรียนรู้ศัพท์แล้ว เด็กๆ ก็จะฝึกนำคำต่างๆ ที่เรียนมาเขียนประโยคตามรูปภาพที่กำหนดให้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระดับการเรียนประโยคนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้คำประเภทต่างๆ เช่นคำนาม (noun) คำกริยา (verb) คำคุณศัพท์ (adjective) กริยา Be (Verb to Be - Is Am Are) ไปจนถึงคำบรุพบท (preposition) ที่ช่วยบอกตำแหน่งในภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

 

 

การฝึกเขียนประโยคจากรูปภาพ

 

 

Image Credit: http://busythings.co.uk